Policy för hantering av personuppgifter och GDPR-anpassning för Spin-off

Spin-off värnar om din integritet och följer dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) och vill att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.
Denna policy beskriver hur Spin-off samlar in, sparar, använder och raderar information om enskilda personer.
 Den beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Omfattning

Insamling av personuppgifter är en följd av att en person ansluter sig som medlem och får information via medlemsbrev med e-post.
Medlemskapet är frivilligt och det är även lämnandet av personuppgifter, men vissa personuppgifter om dig behövs för att du ska kunna vara medlem.
 Informationen används för att Spin-off ska kunna hantera de åtaganden till dig som följer av ditt medlemskap och dina åtaganden i Spin-off.
 I registret kan ingå känsliga personuppgifter om ditt hälsotillstånd. Exempel på sådan information är om du är diagnosbärare eller anhörig.  
Spin-off är medlem i intresseorganisationen Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Detta medför att varje medlem i Spin-off även är personlig medlem i Sällsynta diagnoser. Kontaktinformationen i medlemsregistret får användas av Sällsynta diagnoser för utskick med mail eller vanlig post. Du kan anmäla till Spin-off att du inte vill ha medlemsinformation från Sällsynta diagnoser.
 Personuppgifter som du lämnar till medlemsregister säljs inte eller förs inte vidare till tredje part av Spin-off.
Uppgifterna i registren kan av Spin-off komma att användas för uppföljning och utveckling av Spin.off:s verksamhet och för kommunikation av erbjudanden till medlemmar.

Personuppgiftsansvarig (PuA) och personuppgiftsbiträden (PuB)

Inom Spin-off (organisationsnummer 802474-6771) är styrelsen personuppgiftsansvarig (PuA) för våra register. De personer inom Spin-off som har behörighet och tillgång till register är utsedda av styrelsen.
Spin-off kan avtala med externa företag och samarbetspartner om leverans av IT-tjänster/molntjänster för produktion av registerfunktioner. I sådana avtal kommer att ingå personuppgiftsbiträdesavtal.
Riksförbundet Sällsynta diagnoser tillhandahåller till Spin-off det medlemsystem som omfattar Spin-off:s medlemsregister. Företaget Föreningssupport AB har ansvar för drift av medlemssystemet och ett personuppgiftsbiträdesavtal är upprättat mellan Sällsynta diagnoser och Föreningssupport. Detta avtal omfattar även Spin-off:s medlemsregister i medlemssystemet.

Rätt till dina personuppgifter och avregistrering

Du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som finns registrerade i Spin-off:s register. Du kontaktar oss via mail, info@spin-off.se och begär registerutdrag från medlemsregistret.
Du kontaktar oss om du vill ha felaktigheter justerade eller vill bli avregistrerad från registren. Observera att avregistrering inte behöver vara avhängigt av utträde från medlemskap i föreningen. Av- eller omregistrering kan också vara aktuellt för dig som har skyddad identitet. Spin-off kan komma att vidta åtgärder för avregistrering om utredningar visar att medlem inte längre kan identifieras eller att e-postadressen inte längre är aktuell.

 Lagringstid

Dina personuppgifter finns sparade i Spin-off medlemsregister så länge som du är medlem i förbundet. I samarbete med dig håller vi hög datakvalitet.
 Om du anmäler utträde ur eller väljer att inte erlägga medlemsavgift till förbundet och därmed lämnar medlemskapet kommer vi att ha kvar dina personliga kontaktuppgifter i max ett år efter utträdesdagen.
 Du har rätt att begära att samtliga personuppgifter om dig raderas omedelbart vid utträdet och vi raderar då även kontaktuppgifterna

 Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka att lagstiftningen följs. Om du tycker att EDS Riksförbund hanterar personuppgifter felaktigt kan lämna in klagomål till Datainspektionen.

Frågor om policy för hantering av personuppgifter

Om du har frågor om Spin-off:s policy för hantering av personuppgifter om anpassning till GDPR:s regelverk så maila info@spin-off.se